خان سیاست استخراج دانه ها

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل

21 مارس 2015 ... معلومات ارایه شده در این رهنمود برگرفته از همکاریهای وزارت ها و ادارات دولت ... افغان در حال رژه رفتن در زیر پرچم افغانستان در تپه وزیر اکبر خان، کابل. ..... نگاهی گذرا بر سیستم حکومتی افغانستان، توضیحنامه های سیاسی والیتی، ...... در سال 2011، قرار داد استخراج معدن آهن حاجیگک به شرکت کیلو گولد ماینز از کانادا و...

دریافت قیمت

ازدواج مجری سرشناس تلویزیون پس از 7 سال با همسایه + فیلم مصاحبه ...

خانم ژیلا صادقی مجری سرشناس تلویزیون که سالها در اجرای برنامه ها درخشید حدود ۲ ماه قبل .... خداراشکر سیاست‌های بعضی از مدیران سابق با آمدن آقای پورمحمدی و سرافراز...

دریافت قیمت

عوامل عمده بحران در کشور و راه های بیرون رفت - Mashal.org

22 آگوست 2012 ... در بحران ملی نیرو ها ویا کادر های سیاسی (رهبران سیاسی )که عاملین عمده تغیرات ..... نظرمحمد مطمئند منډيلا او غفار خان د تګلوري معکوس حرکت او تر شايې پټ لاسونه .... لیکونکۍ : دکتور طاوس وردکدانه سرطان افغانستان; انجنیر خلیـل الله .... معاشر ، خبرنگار آزادمیگویند: جنرال دوستم مانع آغاز کار استخراج نفت حوزه شمال...

دریافت قیمت

دریافت

15 ا کتبر 2013 ... سیاست های روم، عثمانی و روسیه در پی داشته است. ..... کریم خان زند 26خویشان ارمنی خود منع کرده و خواهان عدم دعوت اجباری ارامنه به ..... از معادن طال، نقره و س رب س رزمین قفقاز یاد کرده و اش اره کردند که این معادن هنوز استخراج. نشده است. همچنین وجود مقادیر زیادی زاج، باروت، ابریشم، کتان، گندم و دانه های دیگر، باغ های.

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﻏﺰﻧﻮي ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ

20 آگوست 2013 ... ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﻏﺰﻧـﻮي ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ... :ﻫﺎ. اﻗﺘﺼﺎد، دورة ﺳﺎ. ﻣﺎﻧﻲ، دورة ﻏﺰﻧﻮي، ﺧﺮاج، ﻣﺎﻟﻴﺎت . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ..... ﺿﻴﺎع. ﻛﺎرك. ﻋﻠﻮﻳﺎن،. ﻣﻤﻠﻜﺔ. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ. ﺑﻮد،. ﺗﺎ. ﺑﻪ. روزﮔﺎر. ﻧﺼﺮﺧﺎن. ﺑﻦ. ﻃﻤﻐﺎج. ﺧـﺎن،. وي .... اﺳﺘﺨﺮاج. ﺑﻪ. اﻫـﻞ. دﻳـﻮان. رﻓـﻊ. ﻛﻨـﺪ. و. ﺑـﺮات. ﺑـﻪ. ﮔﺰارﻧﺪﮔﺎن. ﺧﺮاج. ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. (. ﻫﻤﺎن. ) ..... ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺑﺎ آن دو داﻧﻪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻪ.

دریافت قیمت

ریشه های ناکامی ملت سازی در افغانستان

15 ا کتبر 2014 ... نفش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام افغانستان .... در دوره امیر جبیب الله خان شماری از پدیده های مدرن در حیات سیاسی و اجتماعی کشور ...... در پروژه هاي استخراج معادن، ساختن بندهاي برق و ديگر عرصه ها سرمايه گذاري کنند. ...... هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد- حتا اگر در شاهوار و شاهنگين به جاي تارک تاج، به...

دریافت قیمت

ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ - دانشگاه تهران

9 ژانويه 2014 ... ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ﻓﺰاﻳﻨﺪه. اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش. ﻫﺎ از ﺳﺎل. 2008. ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ... ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در .... ﺗﻬﺮان، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺪه. ﻫـﺎ، اﻣﻜـﺎن. ﺳـﻨﺠ. ﻲ و اراﺋـﺔ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي. ﻃﺮاﺣــﻲ. » (ﺧــﺎن. ﺳــﻔﻴﺪ،. 1387. ) و ﭘﺎﻳــﺎن .... ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻘﺸﺔ ﻛﺎرﺑﺮي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ... اﻧﺪازة داﻧﺔ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻣﻨﻈﺮ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ. ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ...

دریافت قیمت

تحوالت پولی و مالی ایران در دوره 1875-1932 میالدی - وزارت امور ...

تاریخ نفوذ سیاسی- اقتصادی خارجیان بر ایران از نیمه دون قرن نوزدهم. فصل سوم .... در سالهای اخیر انواع گوناگونی از دانه های امریکایی و .... 1908 اس ت که نفت با ارزش تجاری توس ط کارآفرینان خارجی استخراج شده است. در طول .... صوفیه- شرف خان.

دریافت قیمت

آیا جسد مومیایی منصوب به رضا خان را می‌توان شناسایی کرد؟ - سرپوش

24 آوريل 2018 ... جسد مومیایی منصوب به رضا خان,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت ... شده و در صورتی که سالم باشد DNA را از آن استخراج کرده و تحت آزمایش قرار داد. ... رضاشاه,طبقات اجتماعی, سیاست رضاشاه ... چه خوب است با وجود برخی گمانه زنی ها در مورد اینکه جسد مربوط به رضا شاه می باشد پزشکی قانونی وارد عمل دی ان ای شوند.

دریافت قیمت

معادن سنگهای قیمتی افغانستان | Pajhwok Afghan News

18 ا کتبر 2017 ... این معادن به شکل غیرفنی استخراج گردیده به بازار هندوستان و مارکیت پاکستان به فروش می‌رسد. ... دولت و سياست · امنیت و جرايم · تجارت و اقتصاد · تعلیم و تربیه · صحت · زراعت ... تسبیح ها ۳۳ دانه ای و ۱۰۱ دانه ای ساخته میشود. .... یک بخش آن را مردم منطقه از حکومت‌های امیر شیرعلی خان و امیر دوست محمدخان به اینسو،...

دریافت قیمت

ولایت غزنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ولسوالی های ناور و جاغوری بزرگترین و ولسوالی خوگیانی و خواجه عمری کوچکترین .... در دره غوربند ولایت پروان هم‌اکنون مردم به شکل ابتدایی سرب استخراج می‌کنند.

دریافت قیمت

تحليل ها و پيام ها - افغان جرمن آنلاین

متاسفانه این پدیده را در اجتماع سیاسی انسان ها نمی شود از بین برد مگر خود .... ۶‍۰- این تذکر ایوب خان دریچه ای میباشد در مورد طرز تفکری که در پاکستان عرض وجود میکرد. ...... لطفا جو و ګندم و سیاه دانه و زهر دانه راګډوود به خور خواننده نه دهید. ...... اگر خود علاقمند به استخراج مفهوم دلخواه از آن باشید، در برابر چنین یک وضعیت ناتوان خواهم بود.

دریافت قیمت

سیاسی گـــــونـد - Mashal.org

30 سپتامبر 2012 ... سیاسی ګوندونه د ملت د سیاسی ارادې په جوړولو کې مرسته کوی او د دموکراتیک دولت .... محمد عوض نبی زادهمرحوم فرقه مشرفتح محمد خان میرزاد یکی ازمنادیان آزادی ..... تایب و ارسال کننده: امان معاشرپیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید ... حسینه رووفیسیاه دانه درمان برای هر بیماری بجز از مرگ; نصرت شادیادی از کروچه...

دریافت قیمت

سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها – مرکز ...

25 ژانويه 2012 ... در نگاه حاکمان بریتانیایی، سیاست پرهیز از خشونت بادشاه خان، نوعی ... مانند خیلی از داستان هایی از این دست، داستان عبدالغفار خان در میانه های دانه هایی عمیق ...... و دسای، از بخش بیوگرافی ها و زندگینامه های عبدالغفارخان استخراج شده و...

دریافت قیمت

با درس‌گیری از اشتباهات، راهمان را جانبازانه ادامه دهیم!

11 سپتامبر 2018 ... ما، اگر اشتباهات ایدیولوژیک، سیاسی، تشکیالتی، ...... محمد خان و. عبدالرحیم خان برادرش. و. ده. ها. تن از همراهان شان. با. سالح. های. کهنه ...... دانه و کاپی. برداری از ...... نورستان. وجود دارد و از طرف مردم. با وسایل ابتدا. یی. استخراج. یم. گرد. دن.

دریافت قیمت

"آقای دکتر، قیمت واقعی دلار چند است؟" - ویرگول

اقتصاددان ها هم، در مصاحبه ها، با این سوال مواجه می شوند که بالاخره قیمت واقعی دلار کدام است؟ ... سیاستمداران ما به جای استخراج اطلاعات از این قیمت گذاری و آموختن افکار عمومی، در ... نیست که اقلام اساسی (دارو و دانه های غذایی) را با دلار سوبسیدی قیمت گذاری کرد، ... حالا زمزمه می شود که قرار است در بسته سیاست های ارزی، نرخ ثانویه دلار، حدود...

دریافت قیمت

سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها – مرکز ...

25 ژانويه 2012 ... در نگاه حاکمان بریتانیایی، سیاست پرهیز از خشونت بادشاه خان، نوعی ... مانند خیلی از داستان هایی از این دست، داستان عبدالغفار خان در میانه های دانه هایی عمیق ...... و دسای، از بخش بیوگرافی ها و زندگینامه های عبدالغفارخان استخراج شده و...

دریافت قیمت

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي برداری ... - سازمان زمین شناسی

پتاسیم، لیتیم، منیزیوم بعنوان عناصر اصلی برای استخراج. -1. -9 ...... سياست. ها و راهبرد. هاي اجرايی كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتکل به شرح زير تعيين می. گردد. : -2 ...... آرتميا و رسوبات دانه ریز غني از ماده آلي، متاثر از شرایط دریاچه ...... باشد. در سواحل کاظم. خان. داشي روند افزایشي است و حداکثر. ميزان منيزیم به g/l. 24. مي.

دریافت قیمت

تحليل ها و پيام ها - افغان جرمن آنلاین

متاسفانه این پدیده را در اجتماع سیاسی انسان ها نمی شود از بین برد مگر خود .... ۶‍۰- این تذکر ایوب خان دریچه ای میباشد در مورد طرز تفکری که در پاکستان عرض وجود میکرد. ...... لطفا جو و ګندم و سیاه دانه و زهر دانه راګډوود به خور خواننده نه دهید. ...... اگر خود علاقمند به استخراج مفهوم دلخواه از آن باشید، در برابر چنین یک وضعیت ناتوان خواهم بود.

دریافت قیمت

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي برداری ... - سازمان زمین شناسی

پتاسیم، لیتیم، منیزیوم بعنوان عناصر اصلی برای استخراج. -1. -9 ...... سياست. ها و راهبرد. هاي اجرايی كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتکل به شرح زير تعيين می. گردد. : -2 ...... آرتميا و رسوبات دانه ریز غني از ماده آلي، متاثر از شرایط دریاچه ...... باشد. در سواحل کاظم. خان. داشي روند افزایشي است و حداکثر. ميزان منيزیم به g/l. 24. مي.

دریافت قیمت

گزارش آسیب شناسی وضعیت اقتصادی واجتماعی ولایت کندهار

راه رشد و انکشاف اقتصادی، فرصت های موجود جهت بهبود وضعیت اقتصادی و طرح های پیشنهادی بمن ...... خان. در. زمان. سردارد. محمدعثما. ن. خان. ) والى. کندهار. (. اعمار. شده. است . قبالً. عالوه ... سیاست ها، نهاد های نمایندگی رقیب در ولسوالیها را حمایت نموده و از سوی دیگر ..... الک بعد ازسروی تحت استخراج قرارداده شود و نیز قابل ذکر است که درحدود.

دریافت قیمت

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - چشم انداز توسعه روابط اقتصادی ایران و ...

بخشی از زمین های زراعتی افغانستان که مبنای اقتصاد و تجارت این کشور .... اسماعیل خان و سایر مسئولان اقتصادی هم چون شهرداری هرات ، اتاق صنایع و تجارت و آقای .... تولید آرد ، نان ، دانه مرغ و سبوس گندم. 27 .... بخش های کشاورزی و زراعتی موثرند و مشوق توسعه کشاورزی و زراعت و استخراج مواد .... v روابط حسنه سیاسی با والیان استان هرات.

دریافت قیمت

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

6, تایید هویت افراد با کمک ویژگی های کپسترال استخراج شده از صدای قلب با طبقه بند ...... 459, تحلیل دینامیکی اتخاذ سیاست های زیست محیطی در زنجیره تامین سبز با بهره ...... 837, بررسی تاثیر دانه بندی های مختلف بر خصوصیات عملکردی آسفالت ...... 1331, تحلیل ساختار روایت در نگاره های هفت خان اسفندیار (نسخه شاهنامه شاه...

دریافت قیمت

رزاق مأمون - گزارش نامۀ افغانستان: نظام امانی

19 آگوست 2011 ... از آن جایی که اصلاحات دورۀ امان الله خان واکنش های خشونت آمیزرا درپی .... که ازآستین سیاست توطئه و بدخواهی های بریتانیه به افغانستان رسیده اند.

دریافت قیمت

ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ - دانشگاه تهران

9 ژانويه 2014 ... ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ﻓﺰاﻳﻨﺪه. اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش. ﻫﺎ از ﺳﺎل. 2008. ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ... ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در .... ﺗﻬﺮان، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺪه. ﻫـﺎ، اﻣﻜـﺎن. ﺳـﻨﺠ. ﻲ و اراﺋـﺔ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي. ﻃﺮاﺣــﻲ. » (ﺧــﺎن. ﺳــﻔﻴﺪ،. 1387. ) و ﭘﺎﻳــﺎن .... ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻘﺸﺔ ﻛﺎرﺑﺮي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ... اﻧﺪازة داﻧﺔ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻣﻨﻈﺮ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ. ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ...

دریافت قیمت

افغانستان ی جمهوری اسالم آثار باستانی مس عینک

گام های نوین همکاری های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان ..... خانم فیروزه، جمعه خان سید علی یف، فرخ صفایف در همکاری با باستان شناسان افغانی. و .... بعدازاین درهزارهء چهارم قبل ازمیالدانسانها به استخراج هدفمندانهء مس از. معدن شروع ..... وضع سیاسی، ا. جت .... چهار دانه سکه های زمان کوشانیان و ساسانیان پیدا شدند از این معلوم میشود که راه رو.

دریافت قیمت

استخراج مس الکترولیز - صفحه خانگی

اتوکلاوهای تحت فشار در فرایندهای لیچینگ و استخراج مس . ... استخراج از معادن طلا در آفریقای جنوبی امروز · خان سیاست استخراج دانه ها · استخراج سنگ معدن روی...

دریافت قیمت

کابل ناتهـ/سال یازدهم/شماره‌ی ۲۴۹/صدراعظم افغانستان سردار محمد داوؤد خان ...

[4] این اقدامات محمد داوود خان در عرصهء سیاست بین المللی لغو تمایل یکجانبهء حکومات .... کنسرسیومهای بین المللی نفت به استخراج گستردهء نفت آغاز کردند. ..... قل، پوستهای حیوانات دیگر، میوهای خشک، نباتات دارویی و دانه های روغنی که فرانسه به آنها...

دریافت قیمت

گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری | ایران استخدام

منابع رایگان پیشنهادی ایران استخدام جهت آمادگی در مصاحبه عقیدتی و سیاسی ... مشاهده آرشیو تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی ... بکاربردن کوشش و توانایی در راه پی بردن و استخراج احکام و قوانین شرعی از ..... دانه)-جو(وقت بستن دانه)-خرما(هنگام زرد یا قرمز شدن)-کشمش(هنگام بستن دانه های ...... میرزا ملکم خان

دریافت قیمت

ویلیام داگلاس: نحوه اسکان عشایر توسط رضاخان بسیار وحشیانه بود ...

27 فوریه 2014 ... سیاست عشایری رضاشاه، تمام «هستی» عشایر را هدف قرار داده بود؛ و به نظر می‌رسد، ... ایوانف می‌گوید: استبداد عباس خان تا آنجا بود که به درخواست او زنان قشقایی ... تیمار می‌شد، بی‌شرمی را به اوج رسانیده با دیده بد به «ضعیفه‌»‌ها نگاه می‌کرد. ... می‌داد که دو دانه مرغ کباب کنند، یکی را به اسبش می‌داد و یکی را هم خودش می‌خورد.

دریافت قیمت

کابل ناتهـ/سال یازدهم/شماره‌ی ۲۴۹/صدراعظم افغانستان سردار محمد داوؤد خان ...

[4] این اقدامات محمد داوود خان در عرصهء سیاست بین المللی لغو تمایل یکجانبهء حکومات .... کنسرسیومهای بین المللی نفت به استخراج گستردهء نفت آغاز کردند. ..... قل، پوستهای حیوانات دیگر، میوهای خشک، نباتات دارویی و دانه های روغنی که فرانسه به آنها...

دریافت قیمت

استخراج مس الکترولیز - صفحه خانگی

اتوکلاوهای تحت فشار در فرایندهای لیچینگ و استخراج مس . ... استخراج از معادن طلا در آفریقای جنوبی امروز · خان سیاست استخراج دانه ها · استخراج سنگ معدن روی...

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ( - توسعه اجتماعی

6 آوريل 2016 ... ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، و در ﺑﺨﺶ. دوم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ... ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﮔﺰاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ. ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ. ﺑ. ﺎﺷﻨﺪ (داﻧﺶ و ...... داﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔُﻞ،. ﮔﺮاس، ﻋﻠﻒ، ﻣﺎري، .... اﻃﺮاﻓﯿﺎن [ﺧﺎﻧ. ﻮاده] ﭼﺮا دروﻏﻪ، ... ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻘﯿ. ﺎس. ﻟﯿﮑﺮت ﺗﻌﺒﯿﻪ...

دریافت قیمت

جویا

نیست کاربر مانند سیســتم های بازیابی اطالعات پرسش. خــود را به کلیدواژه ها تبدیل .... مولفه پردازش پرسش، بازیابی اطالعات و استخراج جواب. دقیق می باشــد. ..... برچسب گذاری شده بی جن خان ]2۰[ برای برچسب گذاری ... داده شده از درشت دانه های اضافه شده در طبقه بندی ... تحت عناوین سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره دسته بندی. شده اند.

دریافت قیمت

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل

21 مارس 2015 ... معلومات ارایه شده در این رهنمود برگرفته از همکاریهای وزارت ها و ادارات دولت ... افغان در حال رژه رفتن در زیر پرچم افغانستان در تپه وزیر اکبر خان، کابل. ..... نگاهی گذرا بر سیستم حکومتی افغانستان، توضیحنامه های سیاسی والیتی، ...... در سال 2011، قرار داد استخراج معدن آهن حاجیگک به شرکت کیلو گولد ماینز از کانادا و...

دریافت قیمت

ازدواج مجری سرشناس تلویزیون پس از 7 سال با همسایه + فیلم مصاحبه ...

خانم ژیلا صادقی مجری سرشناس تلویزیون که سالها در اجرای برنامه ها درخشید حدود ۲ ماه قبل .... خداراشکر سیاست‌های بعضی از مدیران سابق با آمدن آقای پورمحمدی و سرافراز...

دریافت قیمت

عوامل عمده بحران در کشور و راه های بیرون رفت - Mashal

22 آگوست 2012 ... در بحران ملی نیرو ها ویا کادر های سیاسی (رهبران سیاسی )که عاملین عمده تغیرات ..... نظرمحمد مطمئند منډيلا او غفار خان د تګلوري معکوس حرکت او تر شايې پټ لاسونه .... لیکونکۍ : دکتور طاوس وردکدانه سرطان افغانستان; انجنیر خلیـل الله .... معاشر ، خبرنگار آزادمیگویند: جنرال دوستم مانع آغاز کار استخراج نفت حوزه شمال...

دریافت قیمت

دریافت

15 ا کتبر 2013 ... سیاست های روم، عثمانی و روسیه در پی داشته است. ..... کریم خان زند 26خویشان ارمنی خود منع کرده و خواهان عدم دعوت اجباری ارامنه به ..... از معادن طال، نقره و س رب س رزمین قفقاز یاد کرده و اش اره کردند که این معادن هنوز استخراج. نشده است. همچنین وجود مقادیر زیادی زاج، باروت، ابریشم، کتان، گندم و دانه های دیگر، باغ های.

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﻏﺰﻧﻮي ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ

20 آگوست 2013 ... ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﻏﺰﻧـﻮي ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ... :ﻫﺎ. اﻗﺘﺼﺎد، دورة ﺳﺎ. ﻣﺎﻧﻲ، دورة ﻏﺰﻧﻮي، ﺧﺮاج، ﻣﺎﻟﻴﺎت . *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ..... ﺿﻴﺎع. ﻛﺎرك. ﻋﻠﻮﻳﺎن،. ﻣﻤﻠﻜﺔ. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ. ﺑﻮد،. ﺗﺎ. ﺑﻪ. روزﮔﺎر. ﻧﺼﺮﺧﺎن. ﺑﻦ. ﻃﻤﻐﺎج. ﺧـﺎن،. وي .... اﺳﺘﺨﺮاج. ﺑﻪ. اﻫـﻞ. دﻳـﻮان. رﻓـﻊ. ﻛﻨـﺪ. و. ﺑـﺮات. ﺑـﻪ. ﮔﺰارﻧﺪﮔﺎن. ﺧﺮاج. ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. (. ﻫﻤﺎن. ) ..... ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺑﺎ آن دو داﻧﻪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻪ.

دریافت قیمت

ریشه های ناکامی ملت سازی در افغانستان

15 ا کتبر 2014 ... نفش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام افغانستان .... در دوره امیر جبیب الله خان شماری از پدیده های مدرن در حیات سیاسی و اجتماعی کشور ...... در پروژه هاي استخراج معادن، ساختن بندهاي برق و ديگر عرصه ها سرمايه گذاري کنند. ...... هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد- حتا اگر در شاهوار و شاهنگين به جاي تارک تاج، به...

دریافت قیمت

ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ - دانشگاه تهران

9 ژانويه 2014 ... ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ﻓﺰاﻳﻨﺪه. اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش. ﻫﺎ از ﺳﺎل. 2008. ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ... ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در .... ﺗﻬﺮان، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺪه. ﻫـﺎ، اﻣﻜـﺎن. ﺳـﻨﺠ. ﻲ و اراﺋـﺔ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي. ﻃﺮاﺣــﻲ. » (ﺧــﺎن. ﺳــﻔﻴﺪ،. 1387. ) و ﭘﺎﻳــﺎن .... ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻘﺸﺔ ﻛﺎرﺑﺮي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ... اﻧﺪازة داﻧﺔ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻣﻨﻈﺮ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ. ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ...

دریافت قیمت

تحوالت پولی و مالی ایران در دوره 1875-1932 میالدی - وزارت امور ...

تاریخ نفوذ سیاسی- اقتصادی خارجیان بر ایران از نیمه دون قرن نوزدهم. فصل سوم .... در سالهای اخیر انواع گوناگونی از دانه های امریکایی و .... 1908 اس ت که نفت با ارزش تجاری توس ط کارآفرینان خارجی استخراج شده است. در طول .... صوفیه- شرف خان.

دریافت قیمت

آیا جسد مومیایی منصوب به رضا خان را می‌توان شناسایی کرد؟ - سرپوش

24 آوريل 2018 ... جسد مومیایی منصوب به رضا خان,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت ... شده و در صورتی که سالم باشد DNA را از آن استخراج کرده و تحت آزمایش قرار داد. ... رضاشاه,طبقات اجتماعی, سیاست رضاشاه ... چه خوب است با وجود برخی گمانه زنی ها در مورد اینکه جسد مربوط به رضا شاه می باشد پزشکی قانونی وارد عمل دی ان ای شوند.

دریافت قیمت

معادن سنگهای قیمتی افغانستان | Pajhwok Afghan News

18 ا کتبر 2017 ... این معادن به شکل غیرفنی استخراج گردیده به بازار هندوستان و مارکیت پاکستان به فروش می‌رسد. ... دولت و سياست · امنیت و جرايم · تجارت و اقتصاد · تعلیم و تربیه · صحت · زراعت ... تسبیح ها ۳۳ دانه ای و ۱۰۱ دانه ای ساخته میشود. .... یک بخش آن را مردم منطقه از حکومت‌های امیر شیرعلی خان و امیر دوست محمدخان به اینسو،...

دریافت قیمت

ولایت غزنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ولسوالی های ناور و جاغوری بزرگترین و ولسوالی خوگیانی و خواجه عمری کوچکترین .... در دره غوربند ولایت پروان هم‌اکنون مردم به شکل ابتدایی سرب استخراج می‌کنند.

دریافت قیمت

تحليل ها و پيام ها - افغان جرمن آنلاین

متاسفانه این پدیده را در اجتماع سیاسی انسان ها نمی شود از بین برد مگر خود .... ۶‍۰- این تذکر ایوب خان دریچه ای میباشد در مورد طرز تفکری که در پاکستان عرض وجود میکرد. ...... لطفا جو و ګندم و سیاه دانه و زهر دانه راګډوود به خور خواننده نه دهید. ...... اگر خود علاقمند به استخراج مفهوم دلخواه از آن باشید، در برابر چنین یک وضعیت ناتوان خواهم بود.

دریافت قیمت

سیاسی گـــــونـد - Mashal

30 سپتامبر 2012 ... سیاسی ګوندونه د ملت د سیاسی ارادې په جوړولو کې مرسته کوی او د دموکراتیک دولت .... محمد عوض نبی زادهمرحوم فرقه مشرفتح محمد خان میرزاد یکی ازمنادیان آزادی ..... تایب و ارسال کننده: امان معاشرپیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید ... حسینه رووفیسیاه دانه درمان برای هر بیماری بجز از مرگ; نصرت شادیادی از کروچه...

دریافت قیمت

سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها – مرکز ...

25 ژانويه 2012 ... در نگاه حاکمان بریتانیایی، سیاست پرهیز از خشونت بادشاه خان، نوعی ... مانند خیلی از داستان هایی از این دست، داستان عبدالغفار خان در میانه های دانه هایی عمیق ...... و دسای، از بخش بیوگرافی ها و زندگینامه های عبدالغفارخان استخراج شده و...

دریافت قیمت

با درس‌گیری از اشتباهات، راهمان را جانبازانه ادامه دهیم!

11 سپتامبر 2018 ... ما، اگر اشتباهات ایدیولوژیک، سیاسی، تشکیالتی، ...... محمد خان و. عبدالرحیم خان برادرش. و. ده. ها. تن از همراهان شان. با. سالح. های. کهنه ...... دانه و کاپی. برداری از ...... نورستان. وجود دارد و از طرف مردم. با وسایل ابتدا. یی. استخراج. یم. گرد. دن.

دریافت قیمت

"آقای دکتر، قیمت واقعی دلار چند است؟" - ویرگول

اقتصاددان ها هم، در مصاحبه ها، با این سوال مواجه می شوند که بالاخره قیمت واقعی دلار کدام است؟ ... سیاستمداران ما به جای استخراج اطلاعات از این قیمت گذاری و آموختن افکار عمومی، در ... نیست که اقلام اساسی (دارو و دانه های غذایی) را با دلار سوبسیدی قیمت گذاری کرد، ... حالا زمزمه می شود که قرار است در بسته سیاست های ارزی، نرخ ثانویه دلار، حدود...

دریافت قیمت

سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها – مرکز ...

25 ژانويه 2012 ... در نگاه حاکمان بریتانیایی، سیاست پرهیز از خشونت بادشاه خان، نوعی ... مانند خیلی از داستان هایی از این دست، داستان عبدالغفار خان در میانه های دانه هایی عمیق ...... و دسای، از بخش بیوگرافی ها و زندگینامه های عبدالغفارخان استخراج شده و...

دریافت قیمت

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي برداری ... - سازمان زمین شناسی

پتاسیم، لیتیم، منیزیوم بعنوان عناصر اصلی برای استخراج. -1. -9 ...... سياست. ها و راهبرد. هاي اجرايی كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتکل به شرح زير تعيين می. گردد. : -2 ...... آرتميا و رسوبات دانه ریز غني از ماده آلي، متاثر از شرایط دریاچه ...... باشد. در سواحل کاظم. خان. داشي روند افزایشي است و حداکثر. ميزان منيزیم به g/l. 24. مي.

دریافت قیمت

تحليل ها و پيام ها - افغان جرمن آنلاین

متاسفانه این پدیده را در اجتماع سیاسی انسان ها نمی شود از بین برد مگر خود .... ۶‍۰- این تذکر ایوب خان دریچه ای میباشد در مورد طرز تفکری که در پاکستان عرض وجود میکرد. ...... لطفا جو و ګندم و سیاه دانه و زهر دانه راګډوود به خور خواننده نه دهید. ...... اگر خود علاقمند به استخراج مفهوم دلخواه از آن باشید، در برابر چنین یک وضعیت ناتوان خواهم بود.

دریافت قیمت

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي برداری ... - سازمان زمین شناسی

پتاسیم، لیتیم، منیزیوم بعنوان عناصر اصلی برای استخراج. -1. -9 ...... سياست. ها و راهبرد. هاي اجرايی كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتکل به شرح زير تعيين می. گردد. : -2 ...... آرتميا و رسوبات دانه ریز غني از ماده آلي، متاثر از شرایط دریاچه ...... باشد. در سواحل کاظم. خان. داشي روند افزایشي است و حداکثر. ميزان منيزیم به g/l. 24. مي.

دریافت قیمت

گزارش آسیب شناسی وضعیت اقتصادی واجتماعی ولایت کندهار

راه رشد و انکشاف اقتصادی، فرصت های موجود جهت بهبود وضعیت اقتصادی و طرح های پیشنهادی بمن ...... خان. در. زمان. سردارد. محمدعثما. ن. خان. ) والى. کندهار. (. اعمار. شده. است . قبالً. عالوه ... سیاست ها، نهاد های نمایندگی رقیب در ولسوالیها را حمایت نموده و از سوی دیگر ..... الک بعد ازسروی تحت استخراج قرارداده شود و نیز قابل ذکر است که درحدود.

دریافت قیمت

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - چشم انداز توسعه روابط اقتصادی ایران و ...

بخشی از زمین های زراعتی افغانستان که مبنای اقتصاد و تجارت این کشور .... اسماعیل خان و سایر مسئولان اقتصادی هم چون شهرداری هرات ، اتاق صنایع و تجارت و آقای .... تولید آرد ، نان ، دانه مرغ و سبوس گندم. 27 .... بخش های کشاورزی و زراعتی موثرند و مشوق توسعه کشاورزی و زراعت و استخراج مواد .... v روابط حسنه سیاسی با والیان استان هرات.

دریافت قیمت

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

6, تایید هویت افراد با کمک ویژگی های کپسترال استخراج شده از صدای قلب با طبقه بند ...... 459, تحلیل دینامیکی اتخاذ سیاست های زیست محیطی در زنجیره تامین سبز با بهره ...... 837, بررسی تاثیر دانه بندی های مختلف بر خصوصیات عملکردی آسفالت ...... 1331, تحلیل ساختار روایت در نگاره های هفت خان اسفندیار (نسخه شاهنامه شاه...

دریافت قیمت

رزاق مأمون - گزارش نامۀ افغانستان: نظام امانی

19 آگوست 2011 ... از آن جایی که اصلاحات دورۀ امان الله خان واکنش های خشونت آمیزرا درپی .... که ازآستین سیاست توطئه و بدخواهی های بریتانیه به افغانستان رسیده اند.

دریافت قیمت

ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ - دانشگاه تهران

9 ژانويه 2014 ... ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ﻓﺰاﻳﻨﺪه. اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش. ﻫﺎ از ﺳﺎل. 2008. ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ... ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در .... ﺗﻬﺮان، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺪه. ﻫـﺎ، اﻣﻜـﺎن. ﺳـﻨﺠ. ﻲ و اراﺋـﺔ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي. ﻃﺮاﺣــﻲ. » (ﺧــﺎن. ﺳــﻔﻴﺪ،. 1387. ) و ﭘﺎﻳــﺎن .... ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻘﺸﺔ ﻛﺎرﺑﺮي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ... اﻧﺪازة داﻧﺔ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻣﻨﻈﺮ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ. ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ...

دریافت قیمت

افغانستان ی جمهوری اسالم آثار باستانی مس عینک

گام های نوین همکاری های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان ..... خانم فیروزه، جمعه خان سید علی یف، فرخ صفایف در همکاری با باستان شناسان افغانی. و .... بعدازاین درهزارهء چهارم قبل ازمیالدانسانها به استخراج هدفمندانهء مس از. معدن شروع ..... وضع سیاسی، ا. جت .... چهار دانه سکه های زمان کوشانیان و ساسانیان پیدا شدند از این معلوم میشود که راه رو.

دریافت قیمت

استخراج مس الکترولیز - صفحه خانگی

اتوکلاوهای تحت فشار در فرایندهای لیچینگ و استخراج مس . ... استخراج از معادن طلا در آفریقای جنوبی امروز · خان سیاست استخراج دانه ها · استخراج سنگ معدن روی...

دریافت قیمت

کابل ناتهـ/سال یازدهم/شماره‌ی ۲۴۹/صدراعظم افغانستان سردار محمد داوؤد خان ...

[4] این اقدامات محمد داوود خان در عرصهء سیاست بین المللی لغو تمایل یکجانبهء حکومات .... کنسرسیومهای بین المللی نفت به استخراج گستردهء نفت آغاز کردند. ..... قل، پوستهای حیوانات دیگر، میوهای خشک، نباتات دارویی و دانه های روغنی که فرانسه به آنها...

دریافت قیمت

گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری | ایران استخدام

منابع رایگان پیشنهادی ایران استخدام جهت آمادگی در مصاحبه عقیدتی و سیاسی ... مشاهده آرشیو تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی ... بکاربردن کوشش و توانایی در راه پی بردن و استخراج احکام و قوانین شرعی از ..... دانه)-جو(وقت بستن دانه)-خرما(هنگام زرد یا قرمز شدن)-کشمش(هنگام بستن دانه های ...... میرزا ملکم خان

دریافت قیمت

ویلیام داگلاس: نحوه اسکان عشایر توسط رضاخان بسیار وحشیانه بود ...

27 فوریه 2014 ... سیاست عشایری رضاشاه، تمام «هستی» عشایر را هدف قرار داده بود؛ و به نظر می‌رسد، ... ایوانف می‌گوید: استبداد عباس خان تا آنجا بود که به درخواست او زنان قشقایی ... تیمار می‌شد، بی‌شرمی را به اوج رسانیده با دیده بد به «ضعیفه‌»‌ها نگاه می‌کرد. ... می‌داد که دو دانه مرغ کباب کنند، یکی را به اسبش می‌داد و یکی را هم خودش می‌خورد.

دریافت قیمت

کابل ناتهـ/سال یازدهم/شماره‌ی ۲۴۹/صدراعظم افغانستان سردار محمد داوؤد خان ...

[4] این اقدامات محمد داوود خان در عرصهء سیاست بین المللی لغو تمایل یکجانبهء حکومات .... کنسرسیومهای بین المللی نفت به استخراج گستردهء نفت آغاز کردند. ..... قل، پوستهای حیوانات دیگر، میوهای خشک، نباتات دارویی و دانه های روغنی که فرانسه به آنها...

دریافت قیمت

استخراج مس الکترولیز - صفحه خانگی

اتوکلاوهای تحت فشار در فرایندهای لیچینگ و استخراج مس . ... استخراج از معادن طلا در آفریقای جنوبی امروز · خان سیاست استخراج دانه ها · استخراج سنگ معدن روی...

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ( - توسعه اجتماعی

6 آوريل 2016 ... ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، و در ﺑﺨﺶ. دوم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ... ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﮔﺰاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ. ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ. ﺑ. ﺎﺷﻨﺪ (داﻧﺶ و ...... داﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔُﻞ،. ﮔﺮاس، ﻋﻠﻒ، ﻣﺎري، .... اﻃﺮاﻓﯿﺎن [ﺧﺎﻧ. ﻮاده] ﭼﺮا دروﻏﻪ، ... ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻘﯿ. ﺎس. ﻟﯿﮑﺮت ﺗﻌﺒﯿﻪ...

دریافت قیمت

جویا

نیست کاربر مانند سیســتم های بازیابی اطالعات پرسش. خــود را به کلیدواژه ها تبدیل .... مولفه پردازش پرسش، بازیابی اطالعات و استخراج جواب. دقیق می باشــد. ..... برچسب گذاری شده بی جن خان ]2۰[ برای برچسب گذاری ... داده شده از درشت دانه های اضافه شده در طبقه بندی ... تحت عناوین سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره دسته بندی. شده اند.

دریافت قیمت